MAZACÍ OLEJ NA FORMY L5


MAZACÍ OLEJ NA FORMY L5 (CN 27101991)

Používa sa predovšetkým v keramických závodoch, v cementovom, strojnom, stavebnom priemysle, na mazanie oceľových, drevených a iných foriem pri produkcii výrobkov za účelom prevencie priľnutia hmoty k povrchu formy a ochrany oceľových foriem pred koróziou. Vďaka tomu sa dosahuje ľahké oddelenie formy od výrobku zachovaním jeho hladkého povrchu.

LP / NO. Parametr / Parameter Jednostka / Unit Zakres / Range Metoda Badania / Standard For Tests
1 Gęstość w temp. 15°C
Density at 15°C
kg/m³ min. 820 / 920 max. PN-EN ISO 3675:2004
2 Liczba zmydlenia
The saponification number
mgKOH/g min. 4 / --- max. PN-ISO 6293-1:2011
3 Temperatura zapłonu
Flash point
°C min. 62 / --- max. PN-EN ISO 2719:2007
4 Lepkość kinetyczna w temp. 50°C
Kinematic viscosity at temp. 50°C
mm²/s min. --- / 4 max. PN-EN ISO 3104:2004
5 Temperatura płynięcia
The saponification number
°C min. --- / -5 max. PN-ISO 3016:2005
6 Skład frakcyjny:
Distillation characteristics:

do temp. 250°C destyluje

it distills up to temp. 250°C


do temp. 350°C destyluje

it distills up to temp. 250°C% (V/V)% (V/V)min. --- / 64,8 max.min. --- / 84,8 max.

PN-EN ISO 3405:2011
7 Zawartość wody
Water content
% (m/m) min. --- / 0,15 max.
8 Wygląd zewnętrzny
Externl appearance
Klarowny, brak zawiesin, brak osadów
Clear, no suspensions, no of sediments
Spełnia wymagania
meets the requirements
Organoleptycznie
organoleptically
9 Barwa
Colour
Od jasnożółtej do jasnobrązowej
from pale yellow to pale brown
Spełnia wymagania
meets the requirements
Organoleptycznie
organoleptically
10 Zapach
Odor
Swoisty
Specyfic
Spełnia wymagania
meets the requirements
Organoleptycznie
organoleptically

Balenie:

voľne – cisterny, nádrže 1000 litrov, po predošlej dohode je možné balenie do sudov:

Cysterna
Paletopojemnik
Beczka

Tovar, ktorý je predmetom ponuky, nie je a nebude určený na použitie na poháňanie spaľovacích motorov ani na vykurovanie ani ako prísada alebo prímes do motorových palív alebo vykurovacích palív ani na predaj pre vyššie uvedené účely. V prípade, kedy kupujúci v rozpore s určením výrobku prideleným predajcom zmení určenie tovaru, teda určí ho na použitie, bude ho ponúkať na predaj alebo ho použije na poháňanie spaľovacích motorov alebo na vykurovanie alebo ako prísadu alebo prímes do motorových palív alebo do vykurovacích olejov, bude zodpovedná za uhradenie spotrebnej dane v súlade s čl. 8 ods. 2 bodom 1 poľského zákona o spotrebnej dani zo dňa 6. decembra 2008, a v súlade so smernicou EÚ 2003/96/ES zo dňa 27. októbra 2003 a s príslušnými reguláciami platnými v štáte určenia výrobkov.