PREPARAT SMAROWY L-10


PREPARAT SMAROWY L-10 (CN 34031990)

Stosowny w zakładach ceramicznych, w przemyśle cementowym, maszynowym, budowlanym do zmniejszania tarcia między elementami maszyn i urządzeń; do ciągnienia drutu oraz rozluźniania śrub i nakrętek.

LP / NO. Parametr / Parameter Jednostka / Unit Zakres / Range Metoda Badania / Standard For Tests
1 Gęstość w temp. 15°C
Density at 15°C
kg/m³ min. 830 / 920 max. PN-EN ISO 3675:2004
PN-EN ISO 2719:2007
2 Liczba zmydlenia
The saponification number
mgKOH/g min. 4 / --- max. PN-ISO 6293-1:2011
PN- ISO 6293-2:2010
3 Temperatura zapłonu
Flash point
°C min. 62 / --- max. PN-EN ISO 2719:2007
4 Lepkość kinetyczna w temp. 50°C
Kinematic viscosity at temp. 50°C
mm²/s min. 4 / --- max. PN-EN ISO 3104:2004
5 Temperatura płynięcia
The saponification number
°C min. --- / -10 max. PN-ISO 3016:1996
ASTM D 97
6 Skład frakcyjny:
Distillation characteristics:

do temp. 250°C destyluje

it distills up to temp. 250°C


do temp. 350°C destyluje

it distills up to temp. 250°C% (V/V)% (V/V)min. --- / 64,8 max.min. --- / 84,8 max.

PN-ISO 3405:2004
7 Rozcieńczony kolor C
Diluted colour
--- min. --- / 2 max.
8 Zawartość wody
Water content
ppm min. --- / 200 max.
9 Wygląd zewnętrzny
Externl appearance
Klarowny, brak zawiesin, brak osadów
Clear, no suspensions, no of sediments
Spełnia wymagania
meets the requirements
Organoleptycznie
organoleptically
10 Barwa
Colour
Od jasnożółtej do jasnobrązowej
from pale yellow to pale brown
Spełnia wymagania
meets the requirements
Organoleptycznie
organoleptically
11 Zapach
Odor
Swoisty
Specyfic
Spełnia wymagania
meets the requirements
Organoleptycznie
organoleptically

Pakowanie:

luzem – cysterny, zbiorniki 1000 litrów, możliwe po wcześniejszym ustaleniu pakowanie w beczki

Cysterna
Paletopojemnik
Beczka

Towar będący przedmiotem oferty nie jest i nie będzie przeznaczony do użycia do napędu silników spalinowych ani do celów opałowych ani jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub paliw opałowych ani do sprzedaży w powyższych celach. W przypadku, gdy Kupujący, wbrew przeznaczeniu produktu nadanemu przez Sprzedawcę, zmieni przeznaczenie Towaru tj. przeznaczy go do użycia, będzie go oferował na sprzedaż lub użyje do napędu silników spalinowych lub do celów opałowych lub jako dodatek lub domieszkę do paliw silnikowych lub olejów opałowych, będzie odpowiedzialny za zapłatę akcyzy zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt. 1 polskiej Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, jak również zgodnie z Dyrektywą UE2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. oraz odpowiednimi regulacjami obowiązującymi w państwie przeznaczenia wyrobów.