Mazivo L-10


Mazivo L-10 (CN 34031990)

Používa sa v keramických závodoch, v cementovom, strojnom, stavebnom priemysle na zníženie trenia medzi súčasťami strojov a zariadení; na ťahanie drôtu a uvoľňovanie skrutiek a matíc.

LP / NO. Parametr / Parameter Jednostka / Unit Zakres / Range Metoda Badania / Standard For Tests
1 Gęstość w temp. 15°C
Density at 15°C
kg/m³ min. 830 / 920 max. PN-EN ISO 3675:2004
PN-EN ISO 2719:2007
2 Liczba zmydlenia
The saponification number
mgKOH/g min. 4 / --- max. PN-ISO 6293-1:2011
PN- ISO 6293-2:2010
3 Temperatura zapłonu
Flash point
°C min. 62 / --- max. PN-EN ISO 2719:2007
4 Lepkość kinetyczna w temp. 50°C
Kinematic viscosity at temp. 50°C
mm²/s min. 4 / --- max. PN-EN ISO 3104:2004
5 Temperatura płynięcia
The saponification number
°C min. --- / -10 max. PN-ISO 3016:1996
ASTM D 97
6 Skład frakcyjny:
Distillation characteristics:

do temp. 250°C destyluje

it distills up to temp. 250°C


do temp. 350°C destyluje

it distills up to temp. 250°C% (V/V)% (V/V)min. --- / 64,8 max.min. --- / 84,8 max.

PN-ISO 3405:2004
7 Rozcieńczony kolor C
Diluted colour
--- min. --- / 2 max.
8 Zawartość wody
Water content
ppm min. --- / 200 max.
9 Wygląd zewnętrzny
Externl appearance
Klarowny, brak zawiesin, brak osadów
Clear, no suspensions, no of sediments
Spełnia wymagania
meets the requirements
Organoleptycznie
organoleptically
10 Barwa
Colour
Od jasnożółtej do jasnobrązowej
from pale yellow to pale brown
Spełnia wymagania
meets the requirements
Organoleptycznie
organoleptically
11 Zapach
Odor
Swoisty
Specyfic
Spełnia wymagania
meets the requirements
Organoleptycznie
organoleptically

Balenie:

voľne – cisterny, nádrže 1000 litrov, po predošlej dohode je možné balenie do sudov:

Cysterna
Paletopojemnik
Beczka

Tovar, ktorý je predmetom ponuky, nie je a nebude určený na použitie na poháňanie spaľovacích motorov ani na vykurovanie ani ako prísada alebo prímes do motorových palív alebo vykurovacích palív ani na predaj pre vyššie uvedené účely. V prípade, kedy kupujúci v rozpore s určením výrobku prideleným predajcom zmení určenie tovaru, teda určí ho na použitie, bude ho ponúkať na predaj alebo ho použije na poháňanie spaľovacích motorov alebo na vykurovanie alebo ako prísadu alebo prímes do motorových palív alebo do vykurovacích olejov, bude zodpovedná za uhradenie spotrebnej dane v súlade s čl. 8 ods. 2 bodom 1 poľského zákona o spotrebnej dani zo dňa 6. decembra 2008, a v súlade so smernicou EÚ 2003/96/ES zo dňa 27. októbra 2003 a s príslušnými reguláciami platnými v štáte určenia výrobkov.